- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja z otwarcia ofert

- Odpowiedź do SIWZ nr 1

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.05.2018 r.

- Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty - zmiana 7.05.2018 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Projekt techniczny:

·         Elementy ogrodzenia - wytyczne montażowe

·         Kosz do koszykówki - wytyczne montażowe

·         Przekroje i szczegóły konstrukcyjne nawierzchni boiska

·         Rzut techniczny boisk

·         Rzut techniczny boiska do koszykówki

·         Rzut techniczny boiska do piłki ręcznej

·         Rzut techniczny boiska do siatkówki

·         Słupki do siatkówki - wytyczne montażowe

·         Opis techniczny BIOZ

·         PZT

·         STWiOR

·         Bramka do piłki ręcznej - wytyczne montażowe

·         Opis techniczny i BIOZ

·         Plan sytuacyjno-wysokościowy

·         Schemat zasadniczy zasilania

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Budowy Boiska SP 9 w Słupsku – 27.04.2018

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy BOISKO

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 8 do SIWZ – STWiORB

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego