PSYCHOLOG SZKOLNY : Mgr Anna Śniegula

GODZINY PRACY :

Poniedziałek                     12:45- 15:45
Wtorek 8:00 - 11:30
Środa 13:40- 16:40

WIRTUALNY GABINET PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

https://liblink.pl/pEYVKu0o4u

ZADANIA  PSYCHOLOGA  SZKOLNEGO

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli

d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia

e) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki o których mowa w odrębnych przepisach.

f) udzielanie pomocy w zakresie :

·         szeroko rozumiane trudne sytuacje szkolne: związane z nauką, relacjami w grupie rówieśniczej, konflikty z kolegami, nauczycielami;

·         kłopoty wychowawcze pojawiające się w domu lub zgłaszane przez nauczycieli;

·         trudności związane z sytuacją życiową: rozwód rodziców, dłuższy wyjazd jednego z rodziców za granicę, choroba, śmierć bliskiej osoby, przemoc w rodzinie, uzależnienia, problemy materialne i inne