Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole
Podstawowej nr 9 w Słupsku
PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

1. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy. Wyjątek stanowią uczniowie przewlekle chorzy, którzy z powodu zażywanych lekarstw muszą mieć kontakt z rodzicem lub opiekunem.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież przyniesionego telefonu komórkowego czy sprzętu elektronicznego.

4. Uczeń może korzystać na lekcji z tabletu lub innego sprzętu elektronicznego za zgodą nauczyciela.

5. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, posiedzeń rad pedagogicznych czy szkoleń.

6. Nie można fotografować, filmować, nagrywać nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.

7. Nie wolno nagrywać czy w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. Na sprawdzianach należy złożyć wyciszony telefon w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

9. W przypadku, kiedy uczeń nie stosuje się do powyższych zaleceń nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia i zawiadamia o tym fakcie rodzica lub opiekuna.