REGULAMIN WYCIECZKI
 1. Wycieczka przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – III oraz IV – VIII szkoły podstawowej.
 2. Organizatorem wycieczki jest wychowawca klasy lub nauczyciel uczący w danej klasie.
 3. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki.
 4. Wycieczka przeznaczona jest dla grupy 45 osobowej.
 5. Do opieki nad uczniami wyznacza się 1 opiekuna na 15 osobową grupę dzieci.
 6. Środkiem transportu jest autokar.
 7. Kierownik zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki i jej przestrzegania.
 8. Koszty wycieczki pokrywają w całości opiekunowie prawni uczniów.
 9. Wycieczka odbywa się zgodnie z dołączonym planem i celami.
 10. Biorą w niej udział uczniowie tylko za zgodą pisemną rodziców.
 11. Kierownik zobowiązany jest do zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczek.
 12. Uczniowie, zabierając na wycieczkę wszelkie cenne rzeczy (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, urządzenia odtwarzające muzykę itp.) bierze je na własną odpowiedzialność.
 13. Rodzic, podpisując zgodę na wycieczkę, wyraża zgodę na przetwarzanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku.

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Zgodnie z przepisami, ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie, nie może przekraczać 15 (dwóch opiekunów na grupę 15-stoosobową- jeden z przodu kolumny, drugi na jej końcu).
 4. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 5. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, chyba że poruszają się w terenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 6. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5.
 7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 8. Osoby, które nie potrafią utrzymać jednakowego tempa jazdy, powinny jechać na końcu.
 9. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10 -15 km (zależy od możliwości grupy).
 10.  Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem.
 11.  Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.
 12.  O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu, każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 13.  Podczas awarii roweru można wziąć go na hol, stosując mocny sznurek o długości 3- 4 m. Jednym końcem przywiązujemy go do ramy przy siodełku, roweru holującego, a drugi koniec należy okręcić o kierownicę roweru holowanego, aby odczepienie było jak najprostsze.
 14.  Holowania powinna dokonywać osoba silna, ale tylko przez kilka kilometrów, później powinna nastąpić zmiana.
 15.  Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 16.  Należy unikać najazdu kołami na patyki, co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
 17. Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę ze względu na kleszcze.
 18. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 19. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, oświetlenie, odblaski, błotniki, zamknięcie, pompkę, narzędzia do naprawy roweru. itp.
 20.  Przed jazdą należy nasmarować i skontrolować rower poprzez dokręcenie wszystkich śrub i   nakrętek.
 21. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka tzn. nie wolno śmiecić, niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt. Należy dbać o czystość, ład i porządek w miejscu, w którym się przebywa.
 22. Każdy uczestnik stosownie zachowuje się w miejscach publicznych.
 23.  Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 24.  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną, kartę rowerową.
 25.  Będąc ostatnim w szyku, należy ostrzegać jadących z przodu, o nadjeżdżających pojazdach.
 26. Uczestnik, zabierając na wycieczkę wszelkie cenne rzeczy (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, urządzenia odtwarzające muzykę itp.) bierze je na własną odpowiedzialność.
 27. Po zakończeniu wycieczki, każdy uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na miejsce, z którego wycieczka rozpoczęła się lub za pisemną zgodą rodziców, może udać się od razu do miejsca zamieszkania.

REGULAMIN PODCZAS PODRÓŻOWANIA

 1. Autokar wyjeżdża spod ustalonego miejsca, po uprzedniej kontroli technicznej, kontroli trzeźwości kierowcy, którą przeprowadzają służby do tego upoważnione.
 2. Zachowanie zasad bezpieczeństwa.
        Nie wolno:
 
        - zmieniać miejsc bez zgody opiekuna (uczestnicy wycieczki mają wyznaczone miejsca)

                - skakać, wstawać, biegać po autokarze oraz klękać na siedzeniach;

 •         - otwierać samowolnie okien, wychylać się;
 •         - pić i posiadać wszelkich używek (np.: papierosów, alkoholu, narkotyków, kawy).

     3. Przestrzeganie zasad higieny i porządku:

 •         - w środku lokomocji;
 •         - w trakcie zwiedzania
 •  

     4. Należy przestrzegać zasad dobrego zachowania – kultury osobistej.

     5. Każdy z uczestników odpowiada za swoje rzeczy.

     6. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy.

     7. Zawsze należy iść zwartą grupą.

     8. W razie złego samopoczucia uczestnik zgłasza opiekunowi.

     9. Podczas wycieczki opiekunowie starają się zająć miejsca w różnych częściach środka komunikacji.

    10. W trakcie postoju autokaru nie wolno:

 •          -  wychodzić na szosę;
 •          - zaśmiecać miejsca pobytu.

             11. Uczestnika obowiązuje odpowiedni na wycieczkę strój, uwzględniający warunk  pogodowe.

REGULAMIN SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o przeciwwskazaniach żywieniowych uczestników wycieczki (dolegliwości, alergie pokarmowe).
 2. Uczestnicy wycieczki mogą spożywać posiłki i napoje podczas specjalnie organizowanych postojów.
 3. Zobowiązuje się rodziców do zaopatrzenia dzieci w suchy prowiant (niewskazane: chipsy, woda gazowana, słodycze).
 4. Ciepłe posiłki powinny być spożywane w przeznaczonych do tego miejscach, wybranych przez kierownika.
 5. Należy zadbać o pozostawienie po sobie porządku, w miejscu spożywania posiłku.

REGULAMIN MIEJSCA NOCLEGOWEGO

 1. Sprawdzenie bezpieczeństwa obiektu (okna, drzwi, toalety, itd.).
 2. Przypomnienie zasad BHP i obowiązującego regulaminu na terenie obiektu.
 3. Zakwaterowanie w pokojach.
 4. Ustalenie:
 •          - godzin ciszy nocnej i pobudki,
 •         - określonego czasu na toaletę,
 •         - dbałości o ład i porządek pokoi.

     5. Zakaz zamykania pokoi na noc.

     6. Informowanie opiekunów o wszelkich niepokojących zdarzeniach (np.: zdrowotnych).

           

W przypadku radykalnego naruszenia regulaminu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka  z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki, w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu, kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W SŁUPSKU

Procedura postępowania

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych.

2. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciele wychowania fizycznego mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w tych zajęciach na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

6. O zwolnienie z obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie, na dziennik), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

16. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

17. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

18. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

19. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas wrześniowych zebrań a uczniowie na najbliższych lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych. Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 9 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

*wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury

**wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 8 ust. 1

Słupsk, dnia 1 września 2012 r.

 

Załącznik nr 1 - podanie o zwolnienie z zajęć i z obecności na zajęciach   pdf   word

Szkolny zestaw podręczników

w roku szkolnym 2023/2024

 

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Klasa 1

Edukacja polonistyczna  

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Edukacja matematyczna   

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Podręcznik. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Klasa 1. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Język niemiecki 

NIKO 1. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2016.  

Język angielski  

Lochowski T., Lambert V., Pelteret Ch. Osborn A.:  Stars and Heroes, Pearson, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Religia 

Mielnicki K., Kondrak E., Snopek J.: Poznaję Boży świat. Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność, 2020. 

Religia ewangelicka 

Bóg błogosławi człowiekowi kl. I cz.1 i 2. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  

 

 

Klasa 2

Edukacja polonistyczna  

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Edukacja matematyczna  

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Podręcznik. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Bielenica K. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Klasa 2. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Język angielski 

Lambert V.,  Worrall A., Tkacz A. : New English Adventure 2. Poziom 2. Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia] 

Język niemiecki 

NIKO 2. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2017. 

Religia 

Kurpiński D., Snopek J., Red., ks. Czerkawski J.: Idziemy do Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność. 

  

Religia ewangelicka 

Boża dobroć, kl. II cz.1 i 2. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  


Klasa 3

Edukacja polonistyczna 

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Podręcznik. Klasa 3. Warszawa: Nowa Era, 2019. 

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Ćwiczenia. Klasa 3. Warszawa: Nowa Era, 2019. 

 

Edukacja matematyczna  

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Klasa 3. Warszawa: Nowa Era, 2019. 

Hryszkiewicz E. i in.: Elementarz odkrywców. Edukacja matematyczna. Ćwiczenia. Klasa 3. Warszawa: Nowa Era, 2019. 

 

Język angielski 

Tessa Lochowski i Anne Worrale: New English Adventure – Poziom 3 [podręcznik + zeszyt ćwiczeń] Wyd. Pearson 

Język niemiecki 

NIKO 3. Deutsch als Minderheitensprache. Grudschule Klassen 1-3. Poznań: LektorKlett, 2018. 

Religia 

Kurpiński J. i in.: Jezus jest z nami. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność. [+zeszyt ćwiczeń]  

Religia ewangelicka 

Boża miłość, kl. III. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  

Klasa 4

 

Język polski 

Łuczak A. i in.: Język polski 4. Między nami. Podręcznik. Nowa wersja. Gdańsk: GWO, 2017. 

Łuczak A. i in.: Język polski 4. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Gdańsk: GWO, 2017.  

Matematyka 

Matematyka w punkt. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 4. Warszawa: WSIP, 2023. [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]

Historia 

Olszewska B., Syrdyk-Fertsch W., Wojciechowski G.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.  

Przyroda 

Marko – Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J.: Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej[nowa podstawa programowa]. Warszawa: Nowa Era, 2017.  

 
Muzyka 

Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.  

Plastyka 

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.  

Zajęcia techniczne 

Jak to działa. Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Wyd. Nowa Era 

 

Język angielski 

Zervas S., Wright C., Tkacz A.:  ENGLISH CLASS A1. Wyd. Pearson. [podręcznik + zeszyt ćwiczeń] 

Religia 

Ks. dr Mielnicki K., Kondrak E., Nosek B.: Miejsca pełne BOGActw. Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność. [+zeszyt ćwiczeń] 

 

Religia ewangelicka  

Boża wierność, kl. IV. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  

Klasa 5

 

Język polski 

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 5. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018. 

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 5. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018. 

Matematyka 

Dubiecka A., Dubiecka-Kruk B., Piskorski P. (i.in.): Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5. Warszawa: WSIP, 2018. [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]  

 

Historia 

Wojciechowski G.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  

Biologia 

Sęktas M., Stawarz J.: Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Geografia 

Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R..: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Język angielski 

Croxford J., Graham F., Tkacz A.: ENGLISH CLASS A1+. Warszawa: Wydawnictwo Pearson [podręcznik+zeszyt ćwiczeń] 

Muzyka 

Gromek M., Kilbach G.: Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.   

Plastyka 

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Warszawa: Nowa Era, 2016.  

 
Zajęcia techniczne 

Białka U., Zajęcia techniczne. Część techniczna.  Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Operon, 2012. 

 

Religia 

Ks. dr Mielnicki K., Kondrak E.: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy. Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność. [+ zeszyt ćwiczeń] 

Religia ewangelicka  

Wzrastanie w wierze, klasa V, [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  

 

Klasa 6

 

Język polski 

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 6. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2019.  

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 6. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2019.  

Matematyka 

Dubiecka A., Dubiecka-Kruk B., Piskorski P. (i.in.): Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6. Warszawa: WSIP, 2018. [+ zeszyty ćwiczeń cz.1 i cz. 2]  

Historia 

Wojciechowski G., Olszewska B., Surdyk-Fertsch W.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2019.  

Geografia 

Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D.: Planeta Nowa 6. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Biologia  

Stawarz J.:  Puls życia 6. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  

 

Język angielski 

Zervas S., Bright C., Tkacz A.: English Class A2.Wyd. Pearson. [podręcznik + zeszyt ćwiczeń] 

Muzyka 

Gromek M., Kilbach G.: I gra muzyka: Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2015. 

Plastyka 

Lukas J., Onak K.: Do dzieła. Podręcznik do plastyki dla klas 4-6. Warszawa: Nowa Era, 2012.  

Zajęcia techniczne 

Białka U.: Zajęcia techniczne. Część techniczna. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Operon 2012.  

 

Religia 

Ks. dr Mielnicki K., Kondrak E., Parszewska E.: Tajemnice BOGAtego życia. Podręczniki do religii dla klasy VI szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność.[+zeszyt ćwiczeń] 

Religia ewangelicka 

Boży Kościół kl. VI . [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana.  

 
 

Klasa 7

 

Język polski 

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 7. Między nami. Podręcznik. Gdańsk: GWO, 2017. 

Łuczak A., Prylińska E.: Język polski 7. Między nami. Zeszyt ćwiczeń. Gdańsk: GWO, 2017. 

Historia 

Roszak S., Łaszkiewicz A., Kłaczków J.: Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Nowa Era, 2017.  

Matematyka 

Matematyka w punkt. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 7. Warszawa: WSIP, 2023. [+ zeszyt ćwiczeń]

Geografia 

Malarz R., Szubert M., Rachwał T.: Planeta Nowa.  Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2020.[!!!]

  

Biologia 

Jefimow M..: Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Chemia 

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Fizyka 

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.[+ Piotrowski B.: Spotkania z fizyką 7. Zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej] 

Plastyka 

Ipczyńska M., Mrozkowiak N.. Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej  szkoły podstawowej. Nowa Era. 2017.   

Muzyka 

Gromek M., Kilbach G., Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017.   

Język angielski 

Zervas S., Bright C., Tkacz A.: English Class A2+.Wyd. Pearson. [podręcznik + zeszyt ćwiczeń] 

 

Język rosyjski 

B.Chlebda, I. Danecka - Wsio prosto!  wyd. PWN [podręcznik + ćwiczenia] 

Religia 

Ks. dr Mielnicki K., Kondrak E., Parszewska E.: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej. Kielce: Wyd. Jedność. 

Religia ewangelicka 

Życie i wiara, klasa VII. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana, 2017.  

Klasa 8

 
Język polski 

Łuczak A., Brylińska E., Krzemieniewska-Kleban K., Suchowierska A.: Język polski 8. Między nami. Podręcznik. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018. 

Łuczak A., Murdzek A.: Język polski 8. Między nami. Ćwiczenia. Nowa szkoła podstawowa. Gdańsk: GWO, 2018.  

Historia 

Śniegocki R., Zielińska A.: Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  

Wiedza o społeczeństwie 

Janicka I., Janicki A., Kucia-Maćkowska A. (i in.): Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  
 

Matematyka 

Makowski A., Masłowski T., Toruńska A.: Matematyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 8. Warszawa: WSiP, 2018.[+ćwiczenia]  

Chemia 

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M.: Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  

Fizyka 

Francuz-Ornat G., Kulawik T., Nowotny-Różańska M.: Spotkania z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.[+zeszyt ćwiczeń] 

Geografia 

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński.: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018.  

 

Biologia 

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas: Puls Życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2018. 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Słoma J.: Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej. Warszawa: Nowa Era, 2017. 

Język angielski 

Tkacz A., Bandis A., Lewicka A., Cowen R., Ranus R.: Repetytorium ósmoklasisty - Poziom A2+/B1 (podręcznik wieloletni). Wyd. Pearson. [podręcznik + ćwiczenia] 

Język rosyjski 

B.Chlebda, I. Danecka - Wsio prosto 2  wyd. PWN [podręcznik + ćwiczenia] 

Religia 

Ks. dr Mielnicki K., Kondrak E., Parszewska E.: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi. Kielce: Wyd. Jedność.  

Religia ewangelicka 

Życie i wiara, klasa VIII. [Red.] Bielsko – Biała: Wyd. Augustana, 2017.  

 

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i dni otwartej szkoły

w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania z rodzicami

(środa-czwartek)

 

Dni otwartej szkoły

(czwartek 17:00 - 18.00)

6-7 IX 2023 r.

  14 XII 2023r.
 15 - 16 XI 2023r.
 14-15 II 2024 r. (PREZENTACJE)  23 V 2024r.
 17-18 IV 2024r.
4-5 VI 2024r.

 

 

Przed każdym dniem otwartej szkoły (do środy do godz. 12:00) rodzice wysyłają wiadomość na Librusie do wicedyrektora, z jakimi nauczycielami chcą się spotkać i dyżur pełnią tylko ci nauczyciele.

OFERTA SZKOŁY

 

 • Naszym uczniom oferujemy:

 

- naukę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

- opiekę logopedyczną

- opiekę pedagoga

opiekę świetlicową

- opiekę pielęgniarki szkolnej

- bezstresowe dzwonki

- korzystanie z bezpiecznego placu zabaw i boiska szkolnego

- zajęcia w sali zabaw wyposażonej w sprzęt rekreacyjno-sportowy

- naukę poprzez zabawę na dywanie interaktywnym

- naukę w salach wyposażonych w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne

- zajęcia rewalidacyjne

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

- zajęcia wyrównawcze

- nauka pływania i zajęcia fitness na 3 Falach

- zajęcia w bibliotece

- dodatkowe zajęcia języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej – 3 razy w tygodniu, bezpłatnie!!!

- różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i wspierających w nauce

- realizację innowacji pedagogicznych na lekcjach i kołach zainteresowań

- możliwość skorzystania z programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz darmowych produktów nabiałowych

- Lekki tornister - uczniowie mają możliwość zostawiania podręczników w klasie

- smaczne, domowe obiady w stołówce szkolnej

 

 • O NAS

 

- jesteśmy szkołą kultywującą tradycje marynistyczne

- pasowanie uczniów klas pierwszych oraz chrzest morski czwartoklasistów odbywają się nad morzem i w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

- W szkole funkcjonuje Centrum Edukacji Morsko-Żeglarskiej, w ramach którego działa Międzyszkolny Klub Żeglarski Ώ 9, który oferuje naukę żeglowania na łódkach typu Optimist i dodatkową lekcję na pływalni

- działa Wodniacka Drużyna Harcerska „Bliza”

Szanowni Państwo,

informujemy, o zmianie konta bankowego Rady Rodziców. Przelewy na RR prosimy dokonywać na poniższe konto.

Nowe konto RR w PKO Bank Polski SA  – nr konta: 77 1020 4900 0000 8602 3518 0421

Jednocześnie bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty wynosi 30 zł od rodziny.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia pośrednio lub bezpośrednio do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2023

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsk4

im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckego

 


 

 

Przewodnicząca Rady

Rodziców:

 

Monika Nadolna - Pieśla 
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Ewa Ignatowicz
 

Sekretarz Rady Rodziców:

Edyta Molicka

Skarbnik Rady Rodziców:

Krzyżaniak Anna 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 9 W SŁUPSKU

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

I. Podstawa prawna                                § 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdr.por. S.Hryniewieckiego w Słupsku
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 ze zm.);z 2007 r nr 42 ,poz 273 i nr 80, poz 542

II. Zakres, cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

 1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
 2. zapewnienia współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 3. współdziałania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w stałym polepszaniu procesu wychowania i funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 4. organizowania rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły.
 5. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną :
 • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia, oraz potrzeb danego środowiska;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 3

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 4

Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,
 2. organizacji prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
 3. wspierania rozwoju kulturalno – artystycznego uczniów.
 4. gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

§ 5

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, reprezentuje opinie związane z pracą szkoły.

§ 6

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. Jej członkowie pełnią funkcje honorowo.

§ 7

Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoja działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 8

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 9

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez radę oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

§ 10

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

III. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

§ 11

Podstawową komórką Rady Rodziców w szkole jest Klasowa Rada Rodziców, w której skład wchodzą minimum trzy osoby ("trójka klasowa rodziców"), wybierane w głosowaniu na ogólnym zebraniu klasowym rodziców oraz wychowawcy klasy.

§ 12


Z początkiem roku szkolnego dokonuje się wyborów rady rodziców w klasach . Klasowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

§ 13

Z Rady Rodziców wyłoniona jest Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej dwóch osób.

IV. Organizacja pracy i zasady działania Rady Rodziców

§ 14


Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady Rodziców wybrany na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły

Do zadań sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz archiwum.

Do zadań skarbnika należy:

 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej

§ 15

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały oraz prowadzi prace bieżące( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 16


Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 17

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły przechowywana jest w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń Rady Rodziców są protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.

Podkategorie