Deklaracja dostępności

Witryna internetowa Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku 

Szkoła Podstawowa nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa nr 9.

  • Data publikacji strony internetowej: 
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Michalak.
  • E-mail: sekretariat2@sp9.slupsk.pl
  • Telefon: 59 8400 610

    tel./fax: 59 8422 786

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Urząd Miejski Słupsk
  • Adres: 76-200 Słupsk
    Plac Zwycięstwa 3
  • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Telefon: (59) 8488 300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Małachowskiego 9
Mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 
Występującymi barierami są:
- schody,
- brak windy w budynku,
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.
 
Przed budynkiem znajduje się parking na którym wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

ZASADY FUNKCJONOWANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO W SŁUPSKU

OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

Załącznik nr 1

do regulaminu funkcjonowania
obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa nr 9  w Słupsku ul. Małachowskiego 9, 76 - 200 Słupsk.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły,  ochrony mienia szkoły oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić szkoły na szkodę.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań  (interes realizowany przez stronę trzecią).

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
              1) żądania dostępu do danych osobowych,

              2) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

              3) wniesienia skargi do organu nadzorującego.

Regulamin dotyczący stroju i wyglądu ucznia

I. Obowiązujący strój szkolny.

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenie stroju galowego na uroczystościach, imprezach szkolnych i spotkaniach, na których reprezentują szkołę.

Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej.

Dla uczennicy są to biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona i ciemna spódnica (nie krótsza niż do połowy uda) lub długie ciemne spodnie.

Dla ucznia są to biała koszula i długie ciemne spodnie.

2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień. Strój ten powinien być estetyczny, bez ekstrawaganckich dodatków. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących w zasady moralności i etyki, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób.

Strój nie może eksponować gołych ramion, brzucha, głębokich

dekoltów. Nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków. Buty powinny być na niskim obcasie.

Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur, chustka).

II. Wygląd ucznia.

1. Uczniowie zobowiązani są do dbania o swój estetyczny i schludny wygląd.

Przez schludny wygląd rozumie się:

a) chłopcy:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorowych włosów,

- zabrania się tatuaży, piercingu i biżuterii,

- krótkie i czyste paznokcie,

b) dziewczęta:

- czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorowych włosów,

- zabrania się tatuaży, piercingu,

- dopuszcza się noszenie skromnej biżuterii,

- krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze,

- brak makijażu

- zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia uczennicy lub innych uczniów, szczególnie długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet.

III. Konsekwencje niestosowania się do powyższego regulaminu.

Naruszenie powyższych zasad może pociągnąć za sobą następujące konsekwencje:

- punkty ujemne zgodne z punktowym systemem oceniania zachowania,

- rozmowa ucznia z wychowawcą, z pedagogiem / dyrektorem szkoły,

- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z wychowawcą, z pedagogiem / dyrektorem  szkoły,

- w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających - wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z pedagogiem szkolnym w celu spisania kontraktu,

- obniżenie oceny z zachowania.

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole
Podstawowej nr 9 w Słupsku
PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

  1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
  2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.
  3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. W czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek.
  4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, pobytu w świetlicy.
  5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (w czasie przerw śródlekcyjnych).
  6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
  7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
  8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
  9. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w bibliotece i czytelni szkolnej.
  10. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu

  1. Uczeń, który po raz pierwszy naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, otrzymuje ustne upomnienie. Zostaje ono odnotowane przez nauczyciela, który go udzielił w e-dzienniku LIBRUS, w zakładce  UWAGI WYSŁANE DO RODZICÓW
  2. Uczeń, który po raz drugi naruszy postanowienie niniejszego regulaminu, otrzymuje ustne upomnienie. Zostaje ono odnotowane przez nauczyciela, który go udzielił w e-dzienniku LIBRUS, w zakładce UWAGI WYSŁANE DO RODZICÓW a także przyznanie punktów ujemnych
  3. W przypadku trzeciego naruszenia postanowień regulaminu, uczeń wyłącza telefon komórkowy/ smartfon/ urządzenie elektroniczne i deponuje je w sekretariacie szkolnym ( wypełnia sam druk depozytowy) Załącznik nr 1
  4. Zdeponowany w sekretariacie sprzęt, może odebrać rodzic lub opiekun prawny, legitymujący się dowodem osobistym lub paszportem.
  5. Odbierając telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, rodzic lub prawny opiekun ucznia jest informowany o zakazie przynoszenia telefonu i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły przez 7 dni ( wzór oświadczenia w załączniku nr 2)
  6. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu, uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu
  7. Przestrzeganie postanowień regulaminu podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny z zachowania.
  8. Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu word

ZAŁĄCZNIK  2 Do regulaminu word

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.         Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców oraz prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku, przy ul.Małachowskiego 9, reprezentowana przez dyrektora Pana Pawła Dajera;

2.         Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku z siedzibą w  Słupsku, przy ul. Małachowskiego 9 jest Pan Jarosław Mielnik, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a.         dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b.         dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

c.         wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

d.         dane osobowe osoby niebędącej rodzicem lub prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy).

4.         Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Miasto Słupsk, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5.         Dane osobowe ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6.         Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

7.         Posiada Pani (Pan) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica lub prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8.         Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.         Podanie przez Panią(a) danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani (Pan) zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice lub opiekuni prawni.

10.      Przekazane przez Panią(a) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11.      Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie internetowej Szkoły.

 

Paweł Dajer, dyrektor Szkoły

 

Szkoła Podstawowa nr 9

im. kmdra por. St. Hryniewieckiego w Słupsku

 

76-200 Słupsk ul. Małachowskiego 9

 

tel./fax 59 8400610 59 8422786

www.sp9.slupsk.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą­dzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1)      Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku jest: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk, telefon: 59 842 2786, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2)      Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, a także przy­sługujących  uprawnień, można kiero­wać wobec Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdrapor. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku za pomocą adresu poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3)      Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku - przetwarza  dane oso­bowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4)      Dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku;

b)      realizacji umów zawartych z kontrahentami Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku;

c)      w pozostałych przypadkach  dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)      W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w punkcie 4 odbiorcami danych oso­bowych mogą być:

a)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo­wiązującego prawa;

b)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku przetwa­rzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku.

6)      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowią­zują­cego prawa.

7)      W związku z przetwarzaniem  danych osobowych przysługują  następujące uprawnienia:

a)      prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nie­prawidłowe lub niekompletne;

c)      prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

-        dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-        osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-        dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-        dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z prze­pisów prawa;

d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-        osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-        przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-        Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-        osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustale­nia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec pod­stawy sprzeciwu;

e)      prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-        przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

-        przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;   

f)       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następu­jące przesłanki:

-        zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawo­wania władzy publicznej przez Administratora,

-        przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów re­a­lizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nad­rzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8)      W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na prze­twarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), zainteresowanemu  przysługuje  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego do­konano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9)      W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10)  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie  danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)  Podanie przez  danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwa­rzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

- Informacja z otwarcia ofert

- Odpowiedź do SIWZ nr 1

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 8.05.2018 r.

- Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty - zmiana 7.05.2018 r.

- Ogłoszenie o zamówieniu

- Projekt techniczny:

·         Elementy ogrodzenia - wytyczne montażowe

·         Kosz do koszykówki - wytyczne montażowe

·         Przekroje i szczegóły konstrukcyjne nawierzchni boiska

·         Rzut techniczny boisk

·         Rzut techniczny boiska do koszykówki

·         Rzut techniczny boiska do piłki ręcznej

·         Rzut techniczny boiska do siatkówki

·         Słupki do siatkówki - wytyczne montażowe

·         Opis techniczny BIOZ

·         PZT

·         STWiOR

·         Bramka do piłki ręcznej - wytyczne montażowe

·         Opis techniczny i BIOZ

·         Plan sytuacyjno-wysokościowy

·         Schemat zasadniczy zasilania

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Budowy Boiska SP 9 w Słupsku – 27.04.2018

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty

- Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie wykonawcy

- Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

- Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób

- Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór umowy BOISKO

- Załącznik nr 7 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 8 do SIWZ – STWiORB

- Załącznik nr 9 do SIWZ – Przedmiar robót

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

· Zapytania ofertowe

 

· Przetargi