PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W SŁUPSKU

Procedura postępowania

 

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych.

2. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciele wychowania fizycznego mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w tych zajęciach na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekraczać dwóch tygodni w semestrze.

3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.

4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku dostarczenia kolejnego/ kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.

5. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

6. O zwolnienie z obecności ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają podanie* do dyrektora szkoły (w sekretariacie, na dziennik), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

7. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a) w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru – do 10 września danego roku szkolnego,

b) w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 10 lutego danego roku szkolnego.

W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego.

8. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

9. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

10. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania. Rodzice (opiekunowie prawni) odbierają decyzję dyrektora w sekretariacie szkoły.

11. W przypadku decyzji odmownej rodzice (opiekunowie prawni) mogą się odwołać za pośrednictwem dyrektora do Pomorskiego Kuratora Oświaty.

12. O zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia

oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym na decyzji.

13. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

14. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

15. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia** rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

16. Uczeń zwalniany z zajęć do domu ma odznaczane w dzienniku nieobecności usprawiedliwione.

17. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

18. Z niniejszą procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców (opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.

19. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą przez wychowawców podczas wrześniowych zebrań a uczniowie na najbliższych lekcjach przez nauczycieli wychowania fizycznego, informatyki lub zajęć komputerowych. Procedurę wprowadzono na mocy Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 9 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

*wzór podania stanowi załącznik nr 1 do procedury

**wzór oświadczenia rodziców stanowi załącznik nr 2 do procedury

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.), § 8 ust. 1

Słupsk, dnia 1 września 2012 r.

 

Załącznik nr 1 - podanie o zwolnienie z zajęć i z obecności na zajęciach   pdf   word