Regulamin Miedzyszkolnego

Klubu Żeglarskiego „Ω 9”

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku

§ 1

Nazwa, siedziba, symbole

§  Organizacja nosi nazwę: MIEDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI „Ω 9”, zwany dalej Klubem.

§  Siedziba Klubu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk.

§  Klub działa w strukturze SP nr 9 w Słupsku jako koło zajęć pozalekcyjnych.

§  Symbolem Klubu jest:

-       logo z literą „Ω” i wkomponowanym w nią logotypem i nazwą SP nr 9
w Słupsku,

§ 2

Cel działania

§  Prowadzenie szeroko rozumianej działalności żeglarskiej w różnych formach,

§  Działanie na rzecz upowszechniania wychowania morskiego oraz promocji kultury marynistycznej wśród uczniów i osób dorosłych,

§  Prowadzenie szkoleń żeglarskich dla uczniów i osób dorosłych,

§  Organizowanie żeglarskich zajęć teoretycznych i na wodzie,

§  Organizowanie „błękitnych szkół” dla uczniów i innych wyjazdów żeglarskich, w tym imprez integracyjnych,

§  Uczestniczenie w imprezach morsko-żeglarskich,

§  Współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, lokalnym samorządem oraz innymi osobami, działającymi na rzecz Klubu.

§ 3

Struktura Organizacyjna Klubu

1.     Władzami Klubu są:

§  Dyrektor SP nr 9 w Słupsku

§  Komandor Klubu

§  Opiekunowie kół

2.     Członkowie UKŻ „Ω 9” dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

ad a)

§  Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie słupskich szkół, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

§  Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych – rodziców bądź opiekunów prawnych.  

§  Kandydaci na członków zwyczajnych – uczniowie – muszą mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym złożenie deklaracji członkowskiej.

ad b)

§  członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspierające działalność Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy.

§ 4

Do kompetencji władz Klubu należy:

§  określanie głównych kierunków działalności programowej,

§  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu,

§  zatwierdzanie regulaminu Klubu.

§ 5

Członkowie Klubu mają obowiązek:

§  przestrzegać regulaminu Klubu, a także zasad etyki i przyjętych zwyczajów żeglarskich,

§  czynnie uczestniczyć w działalności Klubu i realizacji jego celów, dążyć do rozwijania i popularyzacji żeglarstwa i kultury morskiej.

§ 6

Członkowie Klubu mają prawo do:

  • uczestnictwie w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  • uczestnictwa w wyjazdach na „błękitne szkoły”,
  • udziału w imprezach żeglarsko-morskich,
  • reprezentowania Klubu w zawodach żeglarskich pod opieką instruktorów,
  • wykorzystywania infrastruktury sportowej oraz sprzętu żeglarsko-morskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

VII.        Członkostwo ustaje w przypadku:

§  dobrowolnego wystąpienie zgłoszonego na piśmie do władz Klubu,

§  skreślenia z listy członków decyzją władz Klubu w przypadku:umyślnego naruszenia postanowień regulaminu, niebrania udziału w działalności  klubu (zajęciach teoretycznych i praktycznych), działania na szkodę Klubu.

4.     Dowodem członkostwa jest legitymacja klubowa.