Statut Szkoły   pdf 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 Regulamin ZFŚS         pdf

 

 

Załączniki:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku pdf word

Wniosek o dofinansowanie wypoczynku

dzieci i młodzieży

pdf word
Wniosek o przyznanie pomocy materialnej pdf word

Wniosek o przyznanie pożyczki

na cele mieszkaniowe

pdf word
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe pdf word
Oświadczenie w celu ustalenia dochodów pdf word

Wysokość dofinansowania do wypoczynku letniego i wycieczek organizowanych przez szkołę

pdf

Wysokośc dofinansowania do

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

pdf

Wysokość dofinansowania do

zapomogi zwykłej i losowej

pdf
Preliminarz   pdf    
Maksymalne kwoty udzielanej pomocy pdf
Regulamin pracy komisji   pdf