KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1.         Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców oraz prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, z siedzibą w Słupsku, przy ul.Małachowskiego 9, reprezentowana przez dyrektora Pana Pawła Dajera;

2.         Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku z siedzibą w  Słupsku, przy ul. Małachowskiego 9 jest Pan Jarosław Mielnik, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.         Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a.         dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica lub prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016  r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;

b.         dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

c.         wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy);

d.         dane osobowe osoby niebędącej rodzicem lub prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO (jeżeli to Panią(a) dotyczy).

4.         Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Miasto Słupsk, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS.

5.         Dane osobowe ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.

6.         Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 217).

7.         Posiada Pani (Pan) prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica lub prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

8.         Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.         Podanie przez Panią(a) danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani (Pan) zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice lub opiekuni prawni.

10.      Przekazane przez Panią(a) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

11.      Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Danych Osobowych na stronie internetowej Szkoły.

 

Paweł Dajer, dyrektor Szkoły