• KALENDARIUM SZKOLNE


1957 r.
· 31 VIII pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9
· 3 IX rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 9 w budynku Zasadniczej Szkoły Metalowej przy ul. Niedziałkowskiego 2
· organizatorem i kierownikiem Szkoły był Lucjan Ziółkowski
· rozpoczęcie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża i Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
1958 r.
· dodatkowa sala lekcyjna w wyremontowanym baraku Szkoły Podstawowej nr 6
· przekształcenie szkoły w szkołę świecką (SP 9 pierwszą szkołą świecką w Słupsku)
· powołanie Samorządu Uczniowskiego, rozpoczęcie działalności Związku Harcerstwa Polskiego i Ligi Ochrony Przyrody
· uruchomiono świetlicę szkolną
1959 r.
· zakaz używania piór wiecznych przez uczniów
· obchody Tygodnia Ziem Zachodnich
· powołanie szkolnego koła budowy szkół
· pierwsza wizytacja szkoły dokonana przez Inspektorat Oświaty
1960 r.
· wzięcie pod opiekę przez szkołę placu gier i zabaw przy ul. Niedziałkowskiego
· wprowadzenie dzienniczków obserwacyjnych uczniów trudnych
1961 r.
· decyzja – nieobecności uczniów usprawiedliwiają tylko zwolnienia lekarskie, nie zaświadczenia od rodziców
· przyznanie SP 9 rejonu szkolnego
1962 r.
· włączenie się szkoły do konkursu na najpiękniejszą Szkołę z okazji Tysiąclecia Państwa Polskiego
· przeniesienie SP 9 do gmachu (baraku) po Szkole Podstawowej nr 6
· utworzono etat zastępcy kierownika - została nim Henryka Krawczyk
· od X zaczęła funkcjonować biblioteka szkolna
· obchody Dnia Nauczyciela (17 XI) w sali Bałtyckiego Teatru Dramatycznego i restauracji „Centralna”
1963 r.
· po krótkim okresie pełnienia obowiązków kierownika Szkoły przez Alidę Bułynko, od 1 IX funkcję zarządzającego placówką objął Zenon Król
· pierwsze obiady w stołówce szkolnej
· niska temperatura w okresie zimowym przyczyną dużej absencji w szkole
· utworzenie ogniska ZNP na terenie szkoły
1964 r.
· wycieczka do Malborka dla wyróżniających się uczniów w nauce, pracach społecznych i zajęciach pozalekcyjnych
· rozpoczęcie budowy budynku szkolnego przy ul. Małachowskiego
· pierwsza wizyta oficerów Marynarki Wojennej z okazji Dni Morza
· wprowadzenie prac na działce narzędziami rolniczymi na lekcjach botaniki
1965 r.
· rozpoczęcie roku szkolnego w nowo otwartej szkole przy ul. Małachowskiego z udziałem posłanki na Sejm Heleny Stępień
· nawiązanie kontaktu (wymiana listów, widokówek) z dziećmi ze szkół z Leningradu
1966 r.
· reforma szkolna – wprowadzenie 8-letniej szkoły podstawowej
· akcja „Wesoła Zima”
· radiowęzeł
· w szkolnym programie nauczania uwzględniono morskie wychowanie młodzieży
· 1 XII utworzono etat drugiego zastępcy kierownika
1967 r.
· kolorowe kołnierzyki w poszczególnych klasach
· obchody Roku Sienkiewiczowskiego
· Dni Oświaty Książki i Prasy
1968 r.
· 1157 uczniów w murach SP 9
· wprowadzono „dzień otwartej szkoły”
1969 r.
· utworzenie filii szpitalnej
· wizyta załogi M/S Słupsk
· pierwsza środa miesiąca godz.17,00 „dniem otwartej szkoły”
· 1 IX kierownikiem Szkoły został Julian Łuszkiewicz
· powstanie klasowych kół Ligi Obrony Kraju
1970 r.
· udział w konkursie plastycznym „Moje Miasto w okresie 25-lecia PRL”
· organizacja kolonii w naszej szkole w okresie wakacji
· wykopki w PGR Kuleszewo i Paprzyce
1971 r.
· zwycięstwo zespołu tanecznego w konkursie miejskim
· 5 VI nadano szkole imię komandora porucznika Stanisława Hryniewieckiego i wręczono sztandar
· nawiązanie kontaktów z załogą M/S S.upsk
1972 r.
· nawiązanie współpracy z Fabryką Sprzętu Okrętowego w Słupsku i Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce
· wybudowanie ogrodzenia i radiofonizacja boiska szkolnego
1973 r.
· sobota – kolorowy dzień (kolorowe ubrania)
· udział zespołów: wokalnego i tanecznego z okazji Dnia Dziecka w Ogródku Jordanowskim
· I miejsce w konkursie działek szkolnych
· 7 IX likwidacja etatu II kierownika Szkoły
· imprezy na terenie szkoły z okazji 500. rocznicy urodzin M. Kopernika
1974 r.
· kolejne zwycięstwo w konkursie działek szkolnych
· audycja radiowa i artykuł w „Morzu” o wychowaniu morskim w SP 9
· współpraca w zakresie wychowania morskiego ze szkołami w Gdańsku i Kołobrzegu
1975 r.
· uroczystości związane z rocznicą śmierci Patrona Szkoły (list od pani Hryniewieckiej – żony Patrona Szkoły)
· powstanie szkolnego lodowiska 1976 r.
· współpraca z TPD
· akcja „skończmy z bieganiem po korytarzu”
· nowe podręczniki dla filii zakupione przez Dyrekcję Szpitala
1977 r.
· wizyta dzieci z Raby Niżnej
· I miejsce w Narodowych Biegach Przełajowych w regionie słupskim i biegach inauguracyjnych Dni Sportu Słupskiego
· utworzono etat pedagoga szkolnego
1978 r.
· 8 IV uroczystości dwudziestolecia Szkoły z udziałem prezydenta miasta Stanisława Laskusa
· otwarcie Izby Pamięci Narodowej
· I miejsce w konkursie o miano najbardziej usportowionej szkoły
· 60 nowych drzewek na terenie szkoły
· dobudowano łącznik między budynkiem Szkoły a salą gimnastyczną
1979 r.
· I miejsce w województwie w rozgrywkach koszykówki chłopców, zapasach, strzelectwie
· Klub „Wiewiórka” (PCK) - opieka nad ludźmi starszymi
1980 r.
· wizyta załogi M/S „Słupsk”
· zbiórka makulatury na „Dar Młodzieży”
1981 r.
· odwiedziny szkolnego ogródka przez doc. Frejlaka z Instytutu Nauk przy Ministerstwie Oświaty
· NSZZ „Solidarność”
· wprowadzenie odznak „wzorowego ucznia”
1982 r.
· wizyta trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej Antoniego Piechniczka
· 25 lecie szkoły
· reglamentacja zeszytów (SP 9 – zakup w sklepie przy ul. Mickiewicza)
1983 r.
· sukcesy szkoły w Mistrzostwach Polski w ringo
· uroczysty apel z okazji Dnia Morza
1984 r.
· artykuł w „Zbliżeniach” wymieniający szkołę z najlepszym ogródkiem przyszkolnym
· korespondencja z wdową po komandorze Hryniewieckim
· udział w akcji sadzenie lasu
· ukazała się gazetka szkolna „Smyk”, a następnie „Kleks”
· 1 IX funkcję dyrektora objęła Katarzyna Kajfasz
1985 r.
· powstanie Szkolnego Koła Ligi Morskiej
· wprowadzenie jednolitego stroju uczniowskiego
· otwarcie pierwszej harcówki szkolnej
· sukcesy zespołu wokalnego w Przeglądzie zespołów artystycznych i judoków w Międzynarodowym Turnieju w Poznaniu
1986 r.
· spotkania z literatem marynistą St. Biskupskim oraz z pisarzami Zygmuntem Flisem i Czesławem Kuriatą
· organizacja Międzyszkolnego Konkursu „Morze w poezji i prozie”
· kontakty szkolnego Koła Ligi Morskiej z LM w Myszkowie
· III miejsce w województwie w konkursie na Najlepiej pracujący sklepik uczniowski
· siedem wyróżnień w III Konkursie Twórczości Dziecięcej
1987 r.
· udział w uroczystościach nadania imienia kpt. Eugeniusza Kwiatkowskiego Stoczni w Ustce
· laureaci konkursu „Młodzież na morzu”
· wyróżnienie szkoły przez Komitet Osiedlowy
· uroczystość 30-lecia Szkoły połączona z miejską inauguracją roku szkolnego
1988 r.
· I miejsce w konkursie na literacką twórczość dziecięcą
· sukcesy indywidualne i zespołowe w strzelectwie
1989 r.
· sukcesy w zawodach drużyn sanitarnych, zawodach strzeleckich i konkursie „Dziecięcej twórczości literackiej”
· udział w koncercie dla rencistów i emerytów z Państwowego Domu Rencistów w Słupsku
1990 r.
· odwiedziny i prace społeczne na rzecz Domu Dziecka w Ustce, Lęborku i PDOS w Machowinku
· I miejsce w etapie wojewódzkim Konkursu języka polskiego
· 13992 woluminy w szkolnej bibliotece
1991 r.
· pierwszy numer dwumiesięcznika „Nudy z naszej budy” (ukazywa. się do 1992 r.)
· wystawa książek o tematyce marynistycznej
· sukcesy w konkursie historycznym (m.in. Arkadiusz Bona – laureat na szczeblu wojewódzkim)
· 23 IX dyrektorem Szkoły została Jadwiga Dzięcielska
1992 r.
· wizyta orkiestry Marynarki Wojennej z Kołobrzegu
· pierwszy w historii szkoły Statut Samorządu Uczniowskiego
· ukazały się gazetki „Kontestacja” i „Więcej czadu” (do r. 1993)
· powołanie społecznego Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą
· prezentacja hymnu szkoły opartego o słowa wiersza Jana Kasprowicza Od morza jesteśmy, O Baltio!
1993 r.
· udział młodzieży w uroczystej akademii „O przetrwanie Matki Ziemi”
· odwiedziny (jak co roku) z programem artystycznym, ciastem, owocami Domu Rencistów
· sukcesy w konkursie historycznym i rozgrywkach piłkarskich
1994 r.
· spotkanie (kolejne) z pisarką Wandą Chotomską oraz poetami z Wilna
· założenie Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS „Orki”
· 11 V ukazała się pierwsza „Temperówka” – popularna gazetka uczniowska (ukazywała się do r. 2000 i ponownie od r. 2002)
· powstało „Telepatrzydło” – klub filmowy dla najmłodszych
· sukcesy w konkursie historycznym (Urszula Silwon – I miejsce w Słupsku) i recytatorskim (Maciej Chaberski – I miejsce w Sacrum)
1995 r.
· spotkanie z literatem Ireneuszem Gwidonem Kamieńskim
· wizyta prezydenta Słupska Jerzego Mazurka i dyrektora Urzędu Morskiego Edwarda Koprowskiego
· sukcesy w konkursie historycznym (M. Chaberski, U. Silwon, Tomasz Gulla, Maja Kisiel), polonistycznym (M. Kisiel), geograficznym (Tomasz Sobczak), Ogólnopolskim Konkursie nt. Janusza Korczaka (Emilia Sztark, T. Sobczak)
· I Festiwal Piosenki Marynistycznej i Turystycznej „Łajba”
· I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Małych Form Teatralnych
· Sportowe Soboty
1996 r.
· utworzenie klasy integracyjnej
· spotkanie z trenerami i zawodnikami koszykarskiej drużyny „Czarni” Słupsk
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Anna Wojtulewska, M. Chaberski) i historycznym (M. Chaberski, T. Gulla, Katarzyna Karwecka, Tomasz Gulla)
· otwarcie pracowni komputerowej z trzema zestawami komputerowymi
· awans do fina.u Turnieju Wiedzy o Słupsku i Konstytucji 3 Maja (w kolejnych latach aż do r. 2000 – rokrocznie II lub III miejsce w finale)
· pojawił się „Ekoludek” – gazetka Samorządziku (ukazywał się do 1997 r., następnie od 2002 r., obecnie „Ekoludek w szpitalu”
1997 r.
· udział drużyny uczniów i nauczycieli w zawodach „Siódme poty” zorganizowanych przez TVP Szczecin
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Katarzyna Kant i K. Karwecka) i historycznym (Agata Jackiewicz, Magdalena Kotowicz, Łukasz Motylewski, Agata Orkisz, Justyna Rozkowińska, Krzysztof Skutnik)
· Miejski Konkurs Plastyczny – impreza towarzysząca „Łajbie 97”
· I miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Polska jesień”
· „Eskulapik” – prozdrowotny dodatek „Temperówki” pod redakcją Grażyny Damps (ukazywał się do r. 2000)
· uczennica Agnieszka Bagrowska – posłanką na IV Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie
1998 r.
· organizacja Wojewódzkiego Konkursu Historycznego w budynku SP 9 (2 finalistki wojewódzkie: Anna Pietrzak, A. Jackiewicz)
· I Warsztaty Dziennikarskie dla uczniów szkół podstawowych
· I miejsce w diecezji w Konkursie o Janie Pawle II
· wizyta najmłodszych uczniów u wojewody słupskiego
· pierwsza nagroda dla Koła „Prozdrowie” w Wojewódzkim Konkursie z okazji 40-lecia Honorowego Krwiodawstwa
1999 r.
· sukces (laureatka) w konkursie „Kangur 99”
· wycieczka wszystkich uczniów do Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce zorganizowana przez Radę Rodziców
· występ teatrzyku kukiełkowego Koła „Prozdrowie” na oddziale dziecięcym słupskiego szpitala
· sukcesy w konkursie polonistycznym (Agnieszka Adamkiewicz) i historycznych (A. Pietrzak, Idalia Adamczewska, Marzena Mikus, J. Rozkowińska)
· Martyna Hackiewicz – stypendystką Prezydenta Słupska
2000 r.
· sukcesy plastyczne (I miejsce w Nowym Jorku w światowym konkursie Firmy Colgate – Palmolive oraz I miejsce w konkursie ogólnopolskim Firmy Galaxa Club)
· spotkania ze sportowcami Tomaszem Czubakiem i Januszem Chomontkiem
· sukcesy w wojewódzkich konkursach przedmiotowych: historia – Łukasz Więckowski, język rosyjski – Lucyna Kowalczyk
· pojawiło się „Liczydło” – pierwsza w Słupsku szkolna gazetka matematyczna (obecnie matematyczno-informatyczna)
· sukcesy w zbiórce makulatury i recyklingu (reprezentacja szkoły w delegacji Słupska w Warszawie na podsumowaniu konkursu Liga Inicjatyw Powiatowych)
· reforma systemu edukacji – pożegnanie ostatnich klas ósmych
· Agnieszka Sztorc – nauczycielem roku miasta Słupska
2001 r.
· nagroda specjalna w Ogólnopolskim Konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
· I miejsce dziewcząt w Turnieju Piłkarskim FOX KIDS CUP
· liczne sukcesy plastyczne
· 17 IX dyrektorem Szkoły został Jan Wild
· wizyty Kazimierza Kleiny, dyrektora Urzędu Morskiego i Andrzeja Gazickiego, wiceprezydenta Słupska
· awans zawodowy nauczycieli – pierwszych ośmiu nauczycieli dyplomowanych
· nowe programy innowacyjne (m.in. z języka niemieckiego, ekologii, promocji zdrowia)
· utworzenie i wyposażenie sali gimnastyki korekcyjnej na parterze
2002 r.
· Konferencja Nauczycieli Przyrody, nawiązanie współpracy z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
· VI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba 2002” (Grand Prix - wycieczka na Bornholm, IV Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny, I Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski)
· III Warsztaty Dziennikarskie dla nauczycieli słupskich szkół
· I Miejski Konkurs Historyczny
· dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z historii (Krzysztof Jakubowski, Norbert Stramel)
· wycieczka pracownicza do Warcina
· awans zawodowy – kolejnych 12 nauczycieli dyplomowanych
· nowe programy innowacyjne (m.in. klasa artystyczna, turystyczna, informatyczna, europejska)
· wojewódzka inauguracja programu edukacyjnego „PZW w szkole”
· obchody 45-lecia Szkoły z udziałem prezydenta Jerzego Wandzla, inauguracja działalności wydawniczej „Biblioteki Dziewiątki”
· otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego
· nawiązanie współpracy z Maltańską Służbą Medyczną i pozyskanie olbrzymiej pomocy charytatywnej dla pracowników, uczniów i ich rodzin (500 kompletów dresów, środki higieniczne, słodycze)
2003 r.
· VII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba '03”, V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Latarnie morskie”, II Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Stan aktualny i dzieje Marynarki Wojennej RP” o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród wzięli udział m.in starosta Zdzisław Kołodziejski i wiceprezydent Ryszard Kwiatkowski)
· dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z historii, dwaj laureaci konkursu przedmiotowego z przyrody
· wydanie książki naukowej pt. Statystyka dla nauczycieli oraz Zeszytu ćwiczeń ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 z zakresu regionalizmu i marynistyki
· przyznanie przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego tytułu i certyfikatu „Szkoły z klasą”
· wysoka ocena zewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły przez Kuratorium Oświaty
· II Miejski Konkurs Historyczny
· I Festiwal Nauki z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiego
· nowe programy innowacyjne z zakresu informatyki, języków obcych, przedmiotów artystycznych, matematyki, literatury, piłki nożnej, regionalizmu, turystyki
· zaadaptowanie pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby administracji szkolnej - remont wykonany nieodpłatnie przez ekipę Urzędu Morskiego w Słupsku
· przeniesienie biblioteki na parter, zorganizowanie pomieszczenia dla czytelni
· przeniesienie świetlicy szkolnej do większego pomieszczenia z zapleczem kuchennym
· pierwszy chrzest morski czwartoklasistów nad morzem w Ustce
· jubileusz 10-lecia „Temperówki” z udziałem wojewody Jana Ryszarda Kurylczyka
· poświęcenie „kotwicy admiralskiej”
· I Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
2004 r.
· VIII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘04” pod patronatem Wojewody Pomorskiego, Dowódcy Marynarki Wojennej RP i Prezydenta Słupska (z osobistym udziałem kuratora Jerzego Kortasa), VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pomorze w mitach i legendach”, III Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Kultura marynistyczna” o laur „Słupskich Kotwic”
· III Słupski Konkurs Historyczny
· II Festiwal Nauki z udziałem przewodniczącej Rady Miejskiej Anny Boguckiej-Skowrońskiej
· przyznanie szkole ogólnopolskiego certyfikatu sprawności „Szkoła, która uczy czytać”
· obchody 45-lecia Szkoły Filialnej z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiego, konkurs literacki i plastyczny „Moje wspomnienia z pobytu w szpitalu”
· nominacja Jana Wilda do nagrody „Złoty kompas”
· I Festyn Rodzinny
· IV warsztaty dziennikarskie „Stop przemocy”
· otwarcie harcówki 21 Drużyny Harcerzy „Stach”
· wojewódzka inauguracja policyjnego programu policyjnego „Popo i jego przyjaciele”
· uporządkowanie organizacji ruchu na ul. Małachowskiego i zapewnienie uczniom bezpieczniejszej drogi do szkoły (strażnik)
· II Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
2005 r.
· przyznanie szkole Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w czterech standardach
· przyznanie szkole ogólnopolskiego certyfikatu sprawności „Szkoła, która uczy myśleć” i „Szkoła, która uczy działać”
· I Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· opublikowanie uczniowskiej książeczki „Leśna szkoła”
· IX Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘05”, VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Skarby Bałtyku”, IV Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Tajemnice Bałtyku” o laur „Słupskich Kotwic”
· IV Słupski Konkurs Historyczny
· III Festiwal Nauki
· III Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych o puchary Dyrektora SP9
· odznaczenie Szkoły medalem „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa”
· rozpoczęcie realizacji projektu szkolnego Socrates Comenius – Akcja 1 By stać się lepszym Obywatelem Świata przez prowadzenie badań przyjęcie strategii, które zapewnią lepszą ochronę i umożliwią utworzenie nowego otoczenia dla niektórych rzadko występujących gatunków roślin i zwierząt
· II Festyn Rodzinny
· warsztaty teatralne „14 asów”
· uzyskanie tytułów „Belfra na szóstkę z plusem” przez nauczycielki: Małgorzatę Buchholz i Danutę Nowakowską
· I Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
2006 r.
· X Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘06”, VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory morza”, V Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Fauna i flora wód” o laur „Słupskich Kotwic”
· II Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”          
· IV Festiwal Nauki
· opublikowanie Zeszytu ćwiczeń do informatyki oraz drugiej edycji Zeszytu ćwiczeń ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 z zakresu regionalizmu i marynistyki
· realizacja 28 zmian innowacyjnych, opracowanie 5 nowych innowacji programowych                  
· wizyta studyjna nauczycieli SP9 w Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz nauczycieli z Niemiec i Anglii w Słupsku
· projekt Akademii Szkoły z Klasą „Przygody Orzełka i Reszki”, wydanie monety pamiątkowej o nominale 1 kotwica
· III Festyn Rodzinny
· V warsztaty dziennikarskie „Stop uzależnieniom”
· wojewódzka narada dyrektorów szkół szpitalnych w SP9
· adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na salę konferencyjną
2007 r.
· XI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘07”, IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moc natury – wody Bałtyku”, VI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „Ratownictwo wodne” o laur „Słupskich Kotwic”
· przyznanie szkole Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w trzech standardach
· III Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· II Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
· przyznanie Szkole kolejnych Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji w trzech standardach
· wizyta studyjna nauczycieli SP9 w Czechach, Grecji, Niemczech i Wielkiej Brytanii
· narada dyrektorów szkół i koordynatorów projektu Socrates Comenius 1 w Słupsku (Anglia, Czechy, Grecja, Hiszpania, Niemcy)
· finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki z przyrodą (Natalia Kowalik)
· IV Festyn Rodzinny
· warsztaty teatralne „Wspaniała 16”
· obchody 50-lecia Szkoły z udziałem przewodniczącego Zbigniewa Konwińskiego i wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka. Przemarsz ulicami z Orkiestrą Reprezentacyjną MW z Gdyni

-opublikowanie Dziejów Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku w latach 1957-2007 - autor Brygida Skolarus

2008 r.
· wizyty studyjne nauczycieli w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii
· IV Konkurs Informatyczny „Mój Słupsk”
· XII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘08”, X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Wypoczynek nad morzem”, VII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród brał udział poseł Zbigniew Konwiński)
· V Festiwal Nauki
· wycieczka pracownicza - rejs promem do Szwecji i Danii
· VI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych
· V Festyn Rodzinny
· kapitalny remont sali gimnastycznej i wyłożenie placu apelowego polbrukiem
· termomodernizacja budynków szkolnych
· rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem wiceprezydenta Ryszarda Kwiatkowskiego
· Agencja Narodowa Programu Comenius uznała udział Szkoły we współpracy międzynarodowej za "przykład dobrej praktyki"
· otwarcie własnych pomieszczeń Szkoły Filialnej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
2009 r.
· III Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty
· wizyty studyjne nauczycieli w Turcji i Wielkiej Brytanii
· wycieczki pracownicze do Szymbarka i Berlina
· XIII Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘09”, XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  „Nadbałtycki piasek”, VIII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic”
· obchody 50-lecia Szkoły Filialnej z udziałem wiceprezydenta Andrzeja Kaczmarczyka i
przewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Stusa oraz goście ze szkół partnerskich w Anglii i Turcji. Podsumowanie dwóch Ogólnopolskim Konkursów dla uczniów szkół szpitalnych: plastycznego i literackiego
· VII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych
· utworzenie szkolnych czterech kół Ligi Morskiej i Rzecznej
· wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Szkole Filialnej i w budynkach SP9
· wycieczka pracownicza do Szczecina, Berlina i Miedzyzdrojów

·  pasowanie na ucznia z udziałem wiceprezydenta Ryszarda Kwiatkowskiego z obszernymi relacjami w kilku programach telewizyjnych
· narada dyrektorów szkół i koordynatorów projektu Comenius w Słupsku (Turcja, Wielka Brytania),

· I Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego o puchary Dyrektora SP9
2010 r.
· finalista dwóch Wojewódzkich Konkursów Interdyscyplinarnych: matematyka z przyrodą i język polski z historią (Kacper Sobierajski)
· XIV Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘10”, XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ekologia Bałtyku”, IX Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o laur „Słupskich Kotwic” (w uroczystości wręczenia nagród brał udział sekretarz generalny Ligi Morskiej i Rzecznej Tadeusz Kuśmierski oraz wiceprezydent Słupska Ryszard Kwiatkowski)
· wizyty studyjne nauczycieli w Turcji i Wielkiej Brytanii

· Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „Matematyka z przyrodą" - etap rejonowy

· VII Festiwal Nauki

· realizacja programu „Poszerzamy horyzonty"

· pogrzeb Lucjana Ziółkowskiego, pierwszego kierownika szkoły

· warsztaty dziennikarskie

· reaktywowanie Oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej w Słupsku

· VIII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych

· VII Festyn Rodzinny

· półkolonie językowe prowadzone przez wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych

· wycieczka pracownicza na Litwę

· dwie tablice interaktywne (s. 105 i s. 206)

.  Chrzest Morski klas IV w Ustce

· pasowanie na ucznia z udziałem prezydenta Macieja Kobylińskiegooraz wiceprezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej Marka Pajdasa

· Międzynarodowa Konferencja przygotowawcza nowego projektu współpracy w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie" (szkoły z Angli, Grecji, Szwecji, Turcji i Polski)

· Katarzyna Wiłucka-Haczkowska oficjalnym przedstwicielem Hospital Organisation of Pedagogues in Europe na Polskę

· drugie miejsce w plebiscycie „Fajna szkoła"

· otwarcie sali zabaw programu „Radosna szkoła"

2011 r.

· IV Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

· wysokie oceny w wyniku zewnętrznej ewaluacji w zakresie „Procesy zachodzące w szkole"

· udział pocztu sztandarowego w obchodach zaślubin z morzem w Pucku i Kołobrzegu

· XV Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘11", X Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic", XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Morska Podróż" (w uroczystości wręczenia nagród brał udział kmdr Ryszard Sawicki z Dowództwa Marynarki Wojennej w Gdyni oraz wiceprezydent Słupska Krzysztof Sikorski)

· IX Festiwal Nauki

· I konkurs „Mam talent" zorganizowany przez Radę Rodziców

· Wojewódzki Konkurs na Logo Szkoły Filialnej

· VIII Festyn Rodzinny

· wycieczka pracownicza do Francji

· 1 IX dyrektorem Szkoły został Paweł Dajer

· otwarcie szkolnego placu zabaw „Radosna Szkoła"

. Chrzest Morski klas IV

· pasowanie na ucznia z udziałem komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej RP kmdr dypl. Zenona Juchniewicza

. I Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

. spotkanie przygotowawcze nowego projektu współpracy w ramach akcji "Uczenie się przez całe życie" (szkoła z Turcji i Polski)

2012 r.

· Projekt „Dziecko najlepsza inwestycja - indywidualizacja procesu nauczania w klasach 1-3"

· spotkanie przygotowawcze nowego projektu współpracy w ramach akcji „Uczenie się przez całe życie" (2 szkoły z Angli i Polski)

· V Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

· XVI Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba ‘12", XI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o „Laur Słupskich Kotwic", XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (w uroczystości wręczenia nagród brał udział Andrzej Królikowski, prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej oraz poseł Zbigniew Konwiński)

· I Międzyszkolny Ekumeniczny Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej

. II Edyja Konkursu "Mam talent"

· IX Festyn Rodzinny

. Chrzest Morski klas IV

· pasowanie na ucznia z udziałem komandora podporucznika Macieja Jonika z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

· konferencja dyrektorów szkół i koordynatorów szkolnego projektu Comenius w New Ash Green w Anglii (Turcja, Anglia, Polska)

. Projekt Comenius - I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny na Logo Projektu - organizowany przez szkołę

.II Miedzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

2013 r.

. Projekt Comenius - II Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Zabytki Mojego Regionu"

. wycieczka pracownicza do Egiptu

. XVII Festiwal Piosenki Marynistycznej "Łajba '13", XII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic", XV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (w uroczystości wręczenia nagród wzięli udział m.in. senator Kazimierz Kleina i poseł Zbigniew Konwiński)

. ICON - I numer internetowej miedzynarodowej gazetki Projektu Comenius

. wizyty studyjne nauczycieli - spotkanie robocze w Adiyaman w Turcji (Turcja, Anglia, Polska)

. X Festiwal Nauki - udział gości z Anglii i Turcji w ramach projektu Comenius

. II Międzyszkolny Ekumeniczny Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej (wśród jurorów była m.in. znana piosenkarka Beata Bednarz)

. III Edycja Szkolnego Konkursu "Mam talent"

. X Festyn Rodzinny

. Chrzest Morski klas IV

. pasowanie na ucznia klas pierwszych

. realizacja programu "Aqua - zajęcia interdyscyplinarne"

. nowa nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9

. wizyty studyjne nauczycieli  w Adiyaman w Turcji (Turcja, Anglia, Polska)

. III Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - patronat honorowy objął Ośrodek KARTA. Realizacja konkursu we współpracy z Prezydentem RzP - Bronisławem Komorowskim

2014 r.

. VI Turniej Tenisa Stołowego Pracowników Oświaty

. XVIII Festiwal Piosenki Marynistycznej "Łajba`14", XIII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic", XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny (współorganizator festiwalu - Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego). Festiwalowi patronował senator RP - Kazimierz Kleina oraz kapitan Andrzej Królikowski - prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej

. wycieczka pracownicza do Bawarii

. wizyty studyjne nauczycieli w Polsce w ramach realizacji międzynarodowego projektu Comenius, którego nasza szkoła jest koordynatorem (4 osoby z Turcji, 6 osób z Anglii)

. konferencja nauczycieli szkolnego projektu Comenius w East Hagbourne w Anglii (Turcja, Polska, Anglia) - podsumowanie dwuletniej współpracy między szkołami

. XVI Turniej piłki nożnej - Złota i Srebrna Liga SP9

. XI Festyn Rodzinny

. IV Edycja Szkolnego Konkursu "Mam talent"

. półkolonie biblijno-językowe English Camp prowadzone przez wolontariuszy z USA

. realizacja programu "Aqua - zajęcia interdyscyplinarne"

. Chrzest Morski klas IV w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

. pasowanie na ucznia klas pierwszych - tradycyjnego pasowania kordzikiem marynarskim dokonał kmdr podporucznik Olaf Kofmacz oraz kmdr porucznik Robert Biernaczyk z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

. nowe logo szkoły

. wyjazd nauczycieli ze szkoły przyszpitalnej do Bukaresztu na IX Kongres Hospital Organisation of Pedagogues in Europe

. IV Miedzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

 2015 r

. I Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego dla pracowników oświaty

. XIX Festiwal Piosenki Marynistycznej "Łajba 2015", festiwalowi towarzyszył XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i XIV Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic". Współorganizatorem była Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego

. April 2015 - wydanie gazetki SIGN, pierwszego numeru międzynarodowej gazetki projektu Programu Erasmus+ "W zdrowym ciele, zdrowy duch"

. wizyty studyjne nauczycieli - spotkanie robocze w naszej szkole (16 nauczycieli: Grecja, Rumunia, Litwa i Turcja) w ramach realizowanego przez SP9 w Słupsku, projektu Erasmus+.

. III Słupska Konferencja Marynistyczna w SP9 - organizatorem był Zarząd Oddziału LMiRz w Słupsku. Podczas spotkania Prezydent Słupska Robert Biedroń odebrał Krzyż "Pro Mari Nostro", który został przyznany naszemu miastu

. wycieczka pracownicza na Węgry

. spotkanie uczniów w SP9 z Rafałem Niewiarowskim - uczestnikiem programu Top Chef - w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+

. XII Festyn Rodzinny

· tradycyjnie 1 września w Szkole podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi nr 9 w Słupsku odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku     szkolnego 2015/2016

·2 października Szkoła otrzymała prawdziwą żaglówkę, którą sprezentował p.Mirosław Lamkowski. Inicjatorem jej sprowadzenia jest p. komandor ppor. Dariusz Kloskowski

· 8 października 2015 odbył się CHRZEST MORSKI CZWARTOKLASISTÓW w  Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Data jest szczególna - to data zatonięcia okrętu Orkan, którym dowodził patron naszej Szkoły. W tym dniu wszyscy uczniowie czwartych klas zostali ochrzczeni i z dobrymi humorami wracali do domów

· ERASMUS+ - wizyta robocza na Litwie. W dniach 5 - 9 października nauczyciele z naszej Szkoły wzięli udział w wizycie roboczej w szkole litewskiej w Saugos, biorącej udział w międzynarodowym projekcie programu Erasmus+ pt "A healthy mind in a healthy body"

·5 listopada o godzinie 16.30 odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej Szkoły. Ten uroczysty dzień uświetniły występy uczniów, życzenia i prezenty od dyrekcji, nauczycieli i zaproszonych gości.

· 6 listopada 40 uczniów z klas 2b, 3a, 3b przystąpiło do bicia Rekordu Guinnessa - "Największa lekcja gotowania - wiele lokalizacji"

· 13 listopada - V Międzyszkolny Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej.  Do konkursu przystąpiło 50 wykonawców - GRAND PRIX przyznano zespołowi URWISY z SP 3.

2016

· Decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 13.01.2016 r ulegnie zmianie nazwa szkoły. Z dniem 1.09.2016 r będzie ona brzmiała: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku.

· 19 marca 2016 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył  się XX Jubileuszowy Festiwal Piosenki Marynistycznej ŁAJBA 2016. Festiwalowi towarzyszyły dwa ogólnopolskie konkursy: XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, XV Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o Laur Słupskich Kotwic, I Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji oraz inauguracja działań   utworzonego  przy SP z OP w Słupsku Szkolnego Klubu Żeglarskiego.

· 12.IV.2016 r. w słupskim ratuszu odbył się konkurs na kandydata na  dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przyszpitalnymi Nr 9 w Słupsku. Konkurs wygrał obecny dyrektor szkoły mgr Paweł  Dajer.

· wizyta robocza w Rumunii. W dniach 17 - 22 kwietnia nauczyciele z naszej Szkoły wzięli udział w wizycie roboczej w szkole rumuńskiej w Cazasu, w ramach międzynarodowego  programu Erasmus+ pt "A healthy mind in a healthy body"

· wizyta robocza w Turcji. W dniach 30.05 - 03.06  nauczyciele z naszej Szkoły wzięli udział w wizycie roboczej w szkole tureckiej w Trabzon, posumowującej dwuletni  projekt ramach międzynarodowego  programu Erasmus+ pt "A healthy mind in a healthy body"

· 13 czerwca w SP 9 odbyła się konferencja prasow Prezydenta Słupska Roberta Biedronia

· 18 czerwca odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem "Pomoc dla Sebastiana"

· 24 czerwca - uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2015/2016

· 1 września - uroczystość rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017

·21 września - w Ustce odbyło się PASOWANIE i CHRZEST MORSKI. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły a uczniowie klasy IV a przeszli chrzest morski. Uroczystość przebiegała w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej a zakończyła się na plaży w obecności Posejdona i Amfitryty.

· 27 pażdziernika odbyło się Święto Patrona Szkoły pod hasłem Odwaga i wytrwałość marynarzy naszym wzorem.

· Od lutego 2017 SP 9 bierze udział w międzynarodowym projekcie w ramach programu eTwinning Maths is ererywhere - just find it. Celem projektu jest m.in. poszerzenie wiedzy z matematyki. W projekcie bierze udział kl 4a z naszej Szkoły oraz kl 4 z portugalskiej szkoły z miasta Amadoro.

· 1 marca 2017 w SP 9 w Słupsku odbył się II Międzyszkolny Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji.

·  25 marca 2017r w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XXI Festiwal Piosenki Marynistycznej Łajba 2017. Festiwalowi towarzyszyły: XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, XVI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o Laur Słupskich Kotwic, II Międzyszkolny Konkurs Nawigacyjny o tytuł Mistrza Nawigacji.  
Ważnym wydarzeniem XXI Festiwalu Piosenki Marynistycznej Łajba 2017 było przekazanie na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku Krzyża Pro Mari Nostro, przyznanego SP 9 przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej w 97 Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem.Laudację odczytał Jerzy Chłopecki - członek Zarządu Głównego LM i R, odznaczenie wręczył Andrzej Matulewicz -  sekretarz Zarządu Głównego LM i R w Gdańsku. Ogółem we wszystkich konkursach związanych z Łajbą 2017 udział wzięło 1532 uczniów.

· 10 czerwca odbył sie w naszej Szkole Festyn Rodzinny

· 23 czerwca uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017

· W czasie wakacji  w dniach 17 - 22 lipca w SP 9 miała miejsce 6 edycja półkolonii z j. angielskim English Bible Camp organizowana przez Słupską Parafię Ewangelicko - Augsburską, Centrum Misji i Ewangelizacji oraz Luterański Kościół Synodu Missouri w USA.

· 4 września 2017 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

· 21 września w Ustce odbyło się PASOWANIE i  CHRZEST MORSKI. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów naszej szkoły, a uczniowie klasy IV a i IV b przeszli chrzest morski. Uroczystość przebiegała w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce a zakończyła się na plaży w obecności Amfitryty i Posejdona.

· Kolejny Projekt Programu Erasmus + zatytułowany Młody Europejczyk: bezpieczny i świadomy obywatel świata będzie realizowany w SP 9 w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. W Projekcie, pełniąc rolę koordynatora będziemy współpracować ze szkołami z Turcji, Litwy, Grecji, Portugalii i Cypru. Główne zadanie projektu to bezpieczeństwo i wielokulturowość.

 · 12 października odbył się uroczysty Rajd Pieszy z okazji 60 Urodzin Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku zakończony ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.Uczniowie , nauczyciele, absolwenci, rodzice i zaproszeni goście wspominając dzieje szkoły mile spędzili czas.

· W ramach projektu Erasmus + "Młody Europejczyk - bezpieczny i świadomy obywatel świata" w dniach 11 - 16 XII 2017 r odbyło się spotkanie robocze nauczycieli z Cypru, Grecji, Litwy, Portugalii i Turcji uświetnione wieloma atrakcjami i miłymi niespodziankami. 

· 21 lutego 2018 r. odbyło się w naszej Szkole pasowanie uczniów klas I na czytelników szkolnej biblioteki pt. "Zaczarowany Bajek Świat"

· 22 marca 2018 r. w murach naszej Szkoły odbyło się uroczyste podsumowanie XX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego oraz XVII Konkursu Dziennikarskiego o Laur Słupskich Kotwic. Wręczanie nagród i dyplomów uświetniono występami artystycznymi.

· 24 marca 2018 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym obył się XXI Festiwal Piosenki Marynistycznej Łajba 2018 propagujący tradycje marynistyczne. W Festiwalu wystąpiło łącznie 25 wykonawców /zespoły i soliści/. Wśród solistów I miejsce zdobył Kacper Kujawski z SP 11 w Szczecinie. Wśród zespołów I miejsce  zdobył Kwartecik z SP 10 ze Słupska. Ogółem we wszystkich konkursach związanych z Łajbą 2018 udział wzięło 700 uczniów.

· 18 czerwca 2018r.  odbyło się zebrania rodziców przyszłych pierwszoklasistów z wychowawczynią i nauczycielami, którzy będą uczyli w tej klasie.

· 20 czerwca 2018r. odbył się Festyn Naukowo-Rodzinny

· 22 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

· 3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

· 17 września 2018 r. pierwszoklasiści zostali uroczyście pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Słupsku, a uczniowie klasy IV a i IV b przeszli tradycyjnie Chrzest Morski przeprowadzony prze samego Posejdona i jego żonę Amfitrytę. Uroczystość odbyła się na plaży i w CSMW w Ustce.

· 9 listopada 2018 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły punktualnie o godzinie 11.11 w ramach ogólnopolskiej akcji Rekord dla Niepodległej uczcili 100 - lecie odzyskania przez Polskę niepodległości śpiewając cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

· 23 marca 2019 r. w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbył się XXIII Festiwal Piosenki Marynistycznej Łajba 2019 propagujący  tradycje marynistyczne i wspierający działania szkół i placówek województwa pomorskiego, które uczestniczą w Pomorskim Programie Edukacji Marynistycznej. Festiwalowi towarzyszyły dwa ogólnopolskie konkursy: XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i XVIII Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o Laur Słupskich Kotwic

· 30 maja 2019 r. w ramach programu ERASMUS + świętowaliśmy w szkole międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej Narodów.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266